Меѓународен монетарен фонд – ММФ


Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) е организација од 189 земји, која работи на развивање глобална монетарна соработка, обезбедување финансиска стабилност, олеснување на меѓународната трговија, унапредување на висока стапка на вработеност и одржлив економски раст, како и намалување на сиромаштијата во светот.

Формиран во 1945 година, ММФ е одговорен и под раководство на 189 земји коишто го сочинуваат неговото речиси глобално членство.

Примарната цел на ММФ е да обезбеди стабилност на меѓународниот монетарен систем-систем на девизни курсеви и меѓународни плаќања преку кој на земјите (и на нивните граѓани) им се овозможува да вршат меѓусебни трансакции. Мандатот на Фондот беше обновен во 2012 година, за да се вклучат сите макроекономски и финансиски прашања кои се однесуваат на глобалната стабилност.

Постојан координатор за Република Северна Македонија
Stephanie Eble
Постојан регионален координатор со седиште во Виена
www.imf.org/western-balkans


Национална банка на Република Северна Македонија, 1 Кузман Јосифовски Питу, 1000 Скопје

www.imf.org/western-balkans

BDavceva@imf.org

+389 2 31 21 034