Светска здравствена организација – СЗО


СЗО е орган за насочување и координирање на здравствените прашања во рамките на системот на ОН. СЗО овозможува лидерство околу глобалните здравствени прашања, обликување на агендата за здравствени истражувања, поставување норми и стандарди, артикулирање на политички опции врз основа на докази и обезбедување техничка поддршка за земјите.