За да промовираат рамномерен и одржлив развој, како и за да ја поддржат интеграцијата на земјата во Европската унија, Обединетите нации иницираа стратегија за Северна Македонија за периодот 2016-2020 г., со наслов „Партнерство за одржлив развој“. Повеќе и подобри работни места, поодговорно управување, подобар живот за загрозените лица, родова еднаквост, како и почиста, позелена и поотпорна животна средина се петте стратешки приоритети на ОН. Стратегијата беше развиена во партнерство со организации на национално ниво, во насока на поддршка за широка низа национални секторски стратегии и акциони планови. На меѓународно ниво, таа служи за усогласување на активностите на ОН во земјата со Целите за одржлив развој и со критериумите за членство во Европската унија. Владата ја одобри стратегијата на ОН на 26 октомври 2016 г.

ПРИОРИТЕТИ ЗА 2017-2020 година


1

Вработување

2

Добро владеење

3

Социјална инклузија

4

Одржливост на животната средина

5

Родова еднаквост

6

Бегалци и мигранти

Одржливост на животната средина


ПРЕДИЗВИК

Иако употребата на енергија по глава на жител е ниска, индустријата е ресурсно-интензивна, и има уште многу да се направи пред земјата да стане енергетски ефикасна. Огромни две третини од производството на електрична енергија зависат од јаглен, па загадувањето на воздухот во градовите често ги надминува националните правни норми на ЕУ. Само мал дел од отпадот се управува правилно, а рециклирањето одвај и да постои. Климатските промени, исто така, се голема закана. Бидејќи земјоделството произведува 10,2% од БДП и врз него се потпираат 36% од луѓето во земјата, сѐ поголемата појава на екстремни временски настани има потенцијал сериозно да ја погоди националната економија. Исто така, земјата е мошне чувствителна на природни катастрофи, вклучувајќи и земјотреси, поплави, топлотни бранови и шумски пожари.

РЕЗУЛТАТ

До 2020 година, поединците, приватниот сектор и државните институции треба да ги базираат активностите врз принципите на одржлив развој, а заедниците треба да бидат поотпорни на непогоди и еколошки ризици.

РЕШЕНИЕ

На национално ниво, партнерството меѓу ОН и Владата има за цел да поттикне фундаментални промени во гледиштата и однесувањето на креаторите на политики, граѓаните и приватните претпријатија, со цел поттикнување подобро и поодржливо користење на ресурсите. Одржливоста и отпорноста ќе ја потпомогнат Владата во остварување на нејзината приоритетна цел за подобар квалитет на живот и ќе придонесат за економски развој преку развивање „зелени“ патишта на раст.

БУЏЕТ

43.3 милиони долари